\

Điểm mới Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế của năm 2022

Cục thuế TP.Hà Nội lưu ý một số điểm mới về chính sách gia hạn nộp thuế tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện, như sau:

  1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế (quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định): gồm 5 nhóm đối tượng tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP.
  2. Gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất của năm 2022(quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định):

Gia hạn nộp thuế của năm 2022

– Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

Thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng (tăng thêm 01 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

– Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

– Tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

  1. Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP, người nộp thuế cần đảm bảo các điều kiện sau:

+ Người nộp thuế phải thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

+ Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022.

  1. Trình tự, thủ tục gia hạn quy định chi tiết tại Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

Nghị định 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến ngày 31/12/2022.

 

Đăng ký chữ ký số Viettel | Gia hạn chữ ký số Viettel | Tổng đài đăng ký Viettel-CA

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *