\

Thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của chữ ký số VIETTEL

Áp dụng thực hiện Từ ngày 01/3/2017, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17663/BTC-TCHQ
V/v thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Hiện nay, 73/168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Để triển khai dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho các thủ tục hành chính còn lại nhm đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện các nội dung như sau:

1. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch:

– Năm 2016: hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính theo danh sách tại Phụ lục I của công văn.

– Năm 2017: tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 49 thủ tục hành chính theo danh sách tại Phụ lục II của công văn.

2. Tổ chức triển khai hệ thống thông tin để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử và chữ ký điện tử.

3. Sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính theo nguyên tắc sau:

– Cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính và các thông tin trên các hệ thống thông tin để kiểm tra, xử lý theo quy định. Trường hợp có các chứng từ sau, cơ quan hải quan thông báo qua hệ thống thông tin đđối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp bổ sung chứng từ giấy trước khi trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Chứng từ theo quy định phải xuất trình cho cơ quan hải quan;

+ Chứng từ theo quy định phải có xác nhận của cơ quan hải quan để trả cho đi tượng thực hiện thủ tục hành chính.

– Trường hp trong bộ hồ sơ thủ tục hành chính có chứng từ không thể chuyển đổi thành chứng từ điện tử thì cho phép đối tượng làm thủ tục gửi chứng từ giấy đến cơ quan hải quan, các chứng từ khác được gửi dưới dạng chứng từ điện tử. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các chứng từ thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính, cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký Chữ ký số Viettel để thực hiện kê khai hải quan điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử, EMail, thuế qua thông tin liên hệ sau:

Hotline: 0868.246.333 
 Email : dangky@chukyso-viettel.vn | Website: https://chukyso-viettel.vn/
 Miền Bắc :  D5-D6 Thọ Tháp,Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
 Miền Nam :  351A Nơ trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *