HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Cuc-quan-ly-dau-thau

Sự ra đời của  Hệ thống đấu thầu Quốc gia

Sự ra đời của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là quy luật tất yếu nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm chính phủ.

Năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự trợ giúp của Chính phủ Hàn Quốc mà đại diện là Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn dựa trên Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của Hàn Quốc (KONEPS) và được tối ưu hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, Hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và vận hành cung cấp cho người sử dụng đầy đủ các chức năng từ đăng tải kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển, thông báo mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, lập biên bản mở thầu cho đến đăng tải kết quả đấu thầu, kiến nghị trong đấu thầu… để lựa chọn nhà thầu thông qua 4 hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, và chỉ định thầu.

Giai đoạn phát triển của hệ thống đấu thầu Quốc gia

Từ năm 2009 đến nay quá trình áp dụng ĐTQM có thể được chia thành 3 giai đoạn như sau:

01. Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2011: xây dựng hệ thống thông tư hướng dẫn và thí điểm tại 3 đơn vị là Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội.
02. Giai đoạn 2 từ năm 2012 đến năm 2015: mở rộng triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc đồng thời nâng cấp khung pháp lý về ĐTQM: Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư về ĐTQM số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính và Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.
03. Giai đoạn 3 bắt đầu từ năm 2016: ĐTQM được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC, Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tưởng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.
Hiện nay, toàn bộ quy trình khai hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống, các giao dịch phê duyệt, thông báo kết quả xử lý và thanh toán chi phí người sử dụng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Chức năng và vận hành của Hệ thống mạng đấu thầu

Hệ thống gửi thông báo tình trạng xử lý hồ sơ theo thời gian thực qua thư điện tử đến người sử dụng. Hệ thống hiện tại bao gồm 4 chức năng:

01. Cổng thông tin (Portal)
02. Quản lý người dùng (User Management)
03. Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04. Hỗ trợ người dùng (Call Center)

Hệ thống tổng thể sẽ được xây dựng và vận hành theo mô hình đối tác công tư PPP, bao gồm đầy đủ 11 chức năng:

01. Cổng thông tin (Portal)
02. Quản lý người dùng (User Management)
03. Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04. Hỗ trợ người dùng (Call Center)
05. Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall)
06. Hợp đồng điện tử (e-Contract)
07. Thanh toán điện tử (e-Payment)
08. Danh mục sản phẩm (e-Catalog)
09. Văn bản điện tử (e-Document)
10. Cơ sở dữ liệu năng lực kinh nghiệm nhà thầu (Supplier’s Performance Management)
11. Bảo lãnh điện tử (e-Guarantee)

Đăng ký chữ ký số điện tử và Hotline hỗ trợ đăng ký chứng thư số

Đăng ký chữ ký số doanh nghiệp | Gia hạn chữ ký số | Hotline hỗ trợ đăng ký Chữ ký số Viettel 0868.246.333